avatar
Dansk beskrivelse af IOPS (Danish)


OBS:

Dette udkast er blevet rettet i, siden det først blev slået op. Se venligst det reviderede udkast.

Dette er det første udkast til en dansk oversættelse af beskrivelsen af IOPS.

Dansk er mit trejde sprog, så det har taget mig hundrede år at blive semi-færdig, men heldigvis kunne jeg lade mig inspirere af den svenske oversættelse. Det kan være, teksten er en tand forsvensket nogle steder! Der er også et par engelske ord, som jeg ikke anede, hvordan skulle oversættes.

Jeg håber, du vil være med til at gøre teksten bedre! Kommentarer og forbedringer modtages med glæde.


Beskrivelse af IOPS
Til orientering af foreløbige beslutninger
 
På et overordnet plan skal IOPS:
 

 • fokusere på spørgsmål indenfor økonomi/klasse, politik/magt, kultur/#race#[JFC1] , genus, miljø og internationale relationer, uden at prioritere noget område frem for de andre.
 • arbejde for at overgå og afskaffe kapitalisme, racisme, sexisme og autoritarisme, herunder 1900-talets varianter af markedsøkonomi og centraliseret planøkonomi.
 • på en fleksibel måde udforske, skabe og fremme en langsigtet vision, som inspirerer og vejleder løbende aktiviteter.
 • afholde sig fra detaljeret planlægning, som overskrider bevægelses behov og kundskab.
 • se på organisationens handlingsprogram som i høj grad betinget af tid och sted og derfor hele tiden opdatere analysen, vision og strategi i lyset af ny viden og indsigt..

 
 
Vision og engagement
 
Politik/Statsdannelse
 
IOPS søger en ny form for statsdannelse eller styreform, som:
 

 • muliggør og faciliterer for alle medborgere en tilstrækkelig drøftelse i det omfang, det er nødvendigt for en effektiv deltagelse i beslutningstagningen.
 • har klare og gennemsigtige mekanismer for gennemførelsen og evaluering af beslutninger.
 • formidler til alle medborgere en mulighed for at påvirke lovgivningsbeslutninger i samme udstrækning som de påvirkes af beslutningen ud fra et grundprincip om selvforvaltning.
 • i sine beslutningsprocesser anvender græsrodsforsamlinger, råd og kommuner samt direkte deltagelse eller repræsentation og delegationer samt forskellige beslutningsregler såsom forskellige varianter af flertalsprincippet eller konsensus, alt ud fra, hvad der i forskellige situationer bedst fremmer selvforvaltning.
 • tilbyder maksimale medborgerlige frihedsrettigheder, herunder yttringsfrihed, pressefrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed og retten til at organisere politiske partier.
 • faciliterer og beskytter meningsforskelle og uenighed.
 • fremmer mangfoldighed, således at enkeltpersoner og grupper kan forfølge deres egne mål, så længe dette ikke indskrænker andres ret til at gøre det samme.
 • retfærdigt, fredeligt og konstruktivt afgør tvister og krænkelser af love og normer, og derved søger både retfærdighed og rehabilitering.
 • støtter alle medborgeres deltagelse i løsningen af problemer og udforskningen af forskellige muligheder, for på den måde at umuliggør politiske privilegier og hierarkier.

 
Økonomi
 
IOPS søger en ny form for økonomi, hvori:
 

 • ingen individer eller grupper ejer ressourcer, fabrikker eller andre produktionsmidler, således at ingen ejendom kan medføre en større indflydelse over beslutninger og indkomstfordeling.
 • Personer, som arbejder længere, hårdere eller under sværere vilkår i socialt værdifuldt arbejde (inklusiv uddannelse) tjener proportionelt mere og hvor lønningen ikke baseres på ejendom, forhandlingsstyrke eller værdien af personens produktion.
 • De, som er ude af stand til at arbejde alligevel får en indkomst.
 • arbejdere får indflydelse over beslutninger på en måde, som så vidt muligt afspejler beslutningens virkning på dem – dette snart ved flertalsbeslutninger, snart gennem konsensus eller andre beslutningsregler.
 • Hver arbejder nyder vilkår, som gør hende/ham tilstrækkeligt selvsikker og informeret til at effektivt være medbestemmende og deltage i beslutningsprocessen, hvilket indebærer at
  having a socially average share of empowering tasks via suitable new designs of work
  samhällets alla anställningar är jämförbara med avseende på andelen arbetsuppgifter som innebär maktutövning
  [JFC2] og at der under ingen omstændigheder eksisterer en hierarkisk arbejdsdeling, hvor et mindretal af arbejdere har job, hvor man udvikler sine evner og udøver magt, mens de fleste lydigt udfører monotone og kedsommelige opgaver.
 • allokering af ressourcer til produktion og forbrug sker gennem en decentraliseret kooperativ forhandlingsmodel, hvor parterne er arbejder- og forbrugerråd, eller af en anden passende metode, som under ingen omstændigheder er markedskonkurrence eller central planlægning.

 

Køn og slægtskab
 
IOPS stræber efter et nyt system for køn og slægtskab, som:
 

 • ikke favoriserer nogen bestemt type familiekonstellation på bekostning af nogle andre, men snarere aktivt støtter alle de forskellige familiekonstellationer som i det store og hele harmonerer med samfundets øvrige normer og praksis.
 • fremmer børns velbefindende og hævder samfundets ansvar for alla børn, herunder retten for forkellige typer af familjer til at opfostre børn og give dem kærlighed og en følelse af tilhørighed.
 • minimerer eller eliminerer arbitrære ældersregler for, hvornår nogen er gammel eller ung nok til at deltage i økonomiske, politiske eller andre aktiviteter, eller for at være berettiget til bestemte fordele/privilegier.
 • respekterer ægteskab og andre varige forhold mellem voksne som udtryk for religiøse, kulturelle eller andre skikke men forkaste ægteskab som en måde at opnå finansielle fordele eller social status.
 • anerkender omsorg som en værdigfuld funktion, søger at gøre omsorg til en del af hver medborgers sociale ansvar og på forskellig vis forsøger at skabe en jævnlig fordeling av byrder og fordeler.
 • værdsætter mangfoldige udtryk for seksuel nydelse, personlig identitet og gensidig intimitet, og samtidigt sikrer at hver person respekterer andres selvstændighed, menneskelighed og rettigheder.
 • Sørger for en mangesidig seksualundervisning samt et totalforbud mod udførelsen af seksuelle handlinger mod nogens vilje.

Kultur og fællesskab
 
IOPS søger et nyt kulturelt system, som:
 

 • garanterer alle menneskers ret til at bære flere forskellige kulturelle og sociale identiteter; som giver den plads og de ressourcer, der kræves for at at alle får mulighed for at udtrykke disse; og som samtidigt erkender, at den identitet, som er vigtigst for en individ på et givent tidspunkt beror på det individs situation og vurdering.
 • tydeligt erkender, at nogle grundlæggende rettigheder og værdier eksisterer uanset kulturel identitet, således at alla mennesker fortjener retten til selvforvaltning, retfærdighed, solidaritet og frihed, og medens samfundet fremmer mangfoldighed , er disse grundlæggende værdier universelle.
 • garanterer fri tiltrædelse og udtræden af alle kulturelle sammenslutninger og som giver alle åbne sammenslutninger total selvbestemmelse, så længe deres program og handlinger ikke står i konflikt med samfundets love og normer.

 
Internationale relationer
 
IOPS søger nye internationalistiske globale og regionale institutioner, som:
 

 • afskaffer imperialisme i alla dens former såsom kolonialisme, nykolonialisme, nyliberalisme osv.
 • stadigt og løbende mindsker økonomiske uligheder i landes relative velfærd.
 • beskytter alla landes egne kulturelle og sociale mønstre mod fremmed krænkelse.
 • muliggør internationale kontakter, som baseres på menneskers ønsker og interesser, dvs. en internationalistisk globalisering i stedet for en forretningsdrevet globalisering.

 
Miljø
 
IOPS søger nye økologiske relationer, som:
 

 • tager i betragtning de fuldstændige miljømæssige (samt de sociale og personlige) omkostninger og fordele af både kort- og langtsigtede økonomiske og sociale alternativer, sådan at fremtidige befolkninger kan træffe velinformerede valg angående produktions- og forbrugsniveau, arbejdstid, selvforsyning, energiforbrug og -udvinding, landbrug, forurening, klimapolitik, naturfredning og andre mål og aktiviteter, som en del af deres fri beslutningsvalg omkring fremtidige politik.
 • Fremmer en bevidsthed om miljømæssigt ansvar og økologisk forbindelse, sådan at fremtidige medborgere er velforberedte til at træffe beslutninger omkring dyrevelfærd, vegetarisme eller andre spørgsmål, som overgår[JFC3] bæredygtighed, i overensstemmelse med deres økologiske præferencer og deres bredere dagsorden på andre sociale og økonomiske områder.
   

IOPS retningslinjer for program og organisation
 
Overordnet dagsorden / program
 
IOPS’ overordnede program, som jævnligt opdateres og tilpasses, ikke desto mindre:
 

 • Inkorporerer kimen til fremtiden i organisationens nuværende projekter vedrørende klasse, race, køn og magtrelationer, både i den måde medlemmer handler samt ved aktivt at opbygge institutioner, som organisationen kan præsentere som frigørende alternativer til status quo.
 • konstant øger sit medlemstal blandt de klassemæssige, nationalitets- og kønsmæssige grupper, som den søger at hjælpe.
 • lærer af og søger samhørighed med et langt bredere publikum end sine blotte medlemmer, herunder ved at tiltrække og bemyndige yngre medlemmer og at deltage i at opbygge og hjælpe forskellige sociale bevægelser og kampe.
 • Stræber efter at vinde umiddelbare samfundsreformer til medborgernes fælles gode, men også i denne kamp og gennem måden at organisere sig på at etablere større og bedre muligheder for at vinde yderligere og mere omfattende forandringer i fremtiden
 • forbinder indsats, ressourcer og erfaringer fra land til land, samtidig med at det erkendes, at de strategier, der er egnet til forskellige steder, ofte er forskellige.
 • søger forandringer på kort sigt gennem sine aktioner og programmer og gennem støtte til større bevægelser og projekter indenfor områder såsom den globale opvarmning, nedrustning, krig og fred, vækst, landbrug, uddannelse, sundhed, indkomstfordeling, arbejdstid, kønsroller, racerelationer, medier, jura, lovgivning mv., alt ud fra medlemmernes ønsker og som efter beslutning blandt de berørte medlemmer på både international, national, og lokal plan.
 • yder økonomisk, juridisk, beskæftigelsesmæssig, og følelsesmæssig støtte til sine medlemmer, så de kan deltage i den udstrækning, som de måtte ønske samt håndtere de udfordringer og vanskeligheder, der hører med til det at deltage i radikale handlinger.
 • Søger at forbedre medlemmernes livssituation, bl.a. ved at øge deres selvværd, viden, færdigheder og selvtillid, deres psykiske, fysiske, seksuelle og åndelige sundhed, samt selv deres sociale bånd og fritidsfornøjelser.
 • udvikler, debatterer, formidler, og er fortaler for sandfærdige nyheder, analyser, vision og strategi blandt sine medlemmer og i det bredere samfund, bl.a. ved at udvikle og understøtte de nødvendige mediekanaler såvel som midler til ansigt til ansigt kommunikation
 • anvender en bred vifte af taktikker: uddannelsesinitiativer, offentlige møder, marcher, demonstrationer, boykotter, strejker, og direkte aktion for at vinde fremgang og bygge bevægelser.
 • placerer en meget højt stillet bevisbyrde på anvendelsen af vold og fostrer en tydeligt ikke-voldelig attitude.
 • Vurderer deltagelsen i valg og parlamentarisk politik ”case by case”[JFC4] og fostrer en meget varsom attitude overfor politiske valg.
   

Intern struktur og politik
 
Organisationens interne struktur og politik, som jævnligt opdateres og tilpasses, ikke desto mindre:
 

 • Søger intern klasseløshed og selvforvaltning. Strukturen skal udelukke at en minoritet, der starter med større færdigheder, oplysning og selvtillid, danner en formel eller uformel beslutningshierarki, mens andre medlemmer bare følger direktiver og ordrer og udfører rutinemæssige opgaver.
 • Implementerer selvforvaltning, med hvilket menes at hvert medlem skal have indflydelse over beslutninger i den udstrækning, som vedkommende påvirkes af beslutningens effekter.
 • Garanterer medlemmernes ret til at organisere grupperinger og ”strømninger” med afvigende synspunkter og garanterer disse fuldstændige rettigheder til demokratisk debat.
 • hylder intern debat og afvigende synspunkter og muliggør så vidt muligt at afvigende synspunkter kan eksistere og prøves ved siden af de mere populære.
 • respekterer mangfoldighed, således at de forskellige nationale, regionale, kommunale og lokale afdelinger får mulighed for at udvikle og implementere deres programmer ud fra deres egne ønsker, så længe disse ikke afviger fra IOPS overordnede mål og principper eller indskrænker andre afdelingers mulighed for at gøre det samme.
 • Skaber omfattende mulighedere for medlemmerna for at deltage i organisationens beslutningstagning, bl.a. gennem diskussioner med andre for at komme frem til velunderbyggede beslutninger, samtidig med at mekanismer indføres, som skal sikre at beslutninger bliver gennemført korrekt.
 • Kræver åbenhed angående alle handlinger udført af valgte eller delegerede ledere med en stor bevisbyrde, hvis hemmeligholdelse skulle påstås at være nødvendig f.eks. for at undgå repression eller af andre grunde.
 • Indeholder mekanismer for at tilbagekalde ledere eller repræsentanter, som efter medlemmernes vurdering ikke repræsenterer dem tilfredsstillende.
 • Giver mulighed for at løse interne konflikter på en retfærdig, fredelig og konstruktiv måde.
 • Fordeler interne opgave på en måde, der umuliggør at noget individ eller nogen gruppe kommer til at tildele sig en større en relativ monopol på adgangen til information eller magten.
 • Forventer at medlemmerne deltager aktivt i organisationens liv, bl.a. ved at tage et kollektivt ansvar for organisationens velbefindende og præsentere en samlet stemme ved fælles aktioner.
 • involverer medlemmerne i udviklingen af, debat om og beslutninger om forslag, og ser manglende deltagelse som et alvorligt problem, som skal tages fat på, hver gang det dukker op.
 • Opbygger strukturer, som faciliterer alles deltagelse så vidt muligt, herunder børnepasning ved møder og arrangementer, samt andre måder at række ud til de, som er belastede med forskellige slags arbejde i hjemmet eller med ubekvemme arbejdstider osv.
 • Kontrollerer for og reagerer på sexisme, racisme, klassediskrimination, og homofobi hvis og når de manifesterer sig internt, bl.a. ved at skabe muligheder for mennesker med forskellige baggrund for at have roller og funktioner indenfor organisationen.

 [JFC1]Bad translation

 [JFC2]Needs translating.

 [JFC3]transcend

 [JFC4]translate

Leave a comment