avatar
Dansk beskrivelse af IOPS – revideret (Danish)


Dette er et revideret udkast til en dansk oversættelse af beskrivelsen af IOPS. Min kone Liv har lavet mange rettelser i det og det er så blevet en del bedre end mit første udkast. Dog langtfra perfekt.

Jeg håber, du vil være med til at gøre teksten bedre! Kommentarer og forbedringer modtages med glæde. Du må gerne kontakte mig, hvis du vil have en Word kopi af teksten.


Beskrivelse af IOPS

International Organisation for Deltagersocialisme / Deltagersamfund
International Organisation for Participatory Socialism / Society

Til at vejlede foreløbige beslutninger

 
IOPS’s generelle principper:

 • adresserer spørgsmål indenfor økonomi/klasse, politik/magt, kultur/etnicitet, køn, miljø og internationale relationer, uden at prioritere noget område frem for de andre.
 • arbejder for at overgå og afskaffe kapitalisme, racisme, sexisme og autoritarisme, herunder det 20. århundredes varianter af markedsøkonomi og centraliseret planøkonomi.
 • på en fleksibel måde udforsker, skaber og fremmer en langsigtet vision, som inspirerer og vejleder løbende aktiviteter.
 • afholder sig fra detaljeret planlægning, som overskrider bevægelses behov og kundskab.
 • ser organisationens handlingsprogram som værende i høj grad betinget af tid og sted og derfor opdateres analyse, vision og strategi hele tiden i lyset af ny viden og indsigt.

 
 

Vision og engagement

 
Politik/Statsdannelse
 
IOPS søger en ny form for statsdannelse eller styreform, som:
 

 • muliggør og faciliterer at alle medborgere inddrages tilstrækkeligt i samfundsdebatter, således at de kan deltage effektivt i beslutningstagning.
 • har klare og gennemsigtige mekanismer for gennemførelse og evaluering af beslutninger.
 • formidler muligheden for alle medborgere for at påvirke lovgivningsbeslutninger i samme udstrækning som de påvirkes af beslutningen ud fra et grundprincip om selvforvaltning.
 • i sine beslutningsprocesser anvender græsrodsforsamlinger og råd samt direkte deltagelse eller repræsentation og delegationer samt forskellige beslutningsregler såsom forskellige varianter af flertalsprincippet eller konsensus, alt ud fra, hvad der i forskellige situationer bedst fremmer selvforvaltning.
 • tilbyder maksimale medborgerlige frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed, pressefrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed og retten til at danne politiske partier.
 • faciliterer og beskytter meningsforskelle og uenighed.
 • fremmer mangfoldighed, således at enkeltpersoner og grupper kan forfølge deres egne mål, så længe dette ikke indskrænker         andres ret til at gøre det samme.
 • retfærdigt, fredeligt og konstruktivt afgør tvister og krænkelser af love og normer, og derved søger både retfærdighed og rehabilitering.
 • støtter alle medborgeres deltagelse i løsningen af problemer og udforskningen af forskellige muligheder, for på den måde at umuliggøre politiske privilegier og hierarkier.

 
Økonomi
 
IOPS søger en ny form for økonomi, hvori:
 

 • ingen individer eller grupper ejer ressourcer, fabrikker eller andre produktionsmidler, således at ejerskab ikke kan medføre en større indflydelse over beslutninger og indkomstfordeling.
 • personer, som arbejder længere, hårdere eller under sværere vilkår i socialt værdifuldt arbejde (inklusiv uddannelse) tjener proportionelt mere og hvor indkomst ikke baseres på ejendom, forhandlingsstyrke eller værdien af personens produktion.
 • de, som er ude af stand til at arbejde alligevel får en indkomst.
 • arbejdere får indflydelse over beslutninger på en måde, som så vidt muligt afspejler beslutningens virkning på dem – dette sommetider ved flertalsbeslutninger, sommetider gennem konsensus eller andre beslutningsregler.
 • enhver arbejder nyder vilkår, som gør hende/ham tilstrækkeligt selvsikker og informeret til at deltage effektivt i beslutningsprocesser, herunder at have en socialt gennemsnitlig andel af opgaver, der styrker (empower) den enkelte gennem passende nye arbejdstrukturer, i modsætning til en hierarkisk arbejdsdeling, hvor et mindretal af arbejdere har job, hvor man udvikler sine evner og udøver magt, mens de fleste lydigt udfører monotone og kedsommelige opgaver.
 • allokering af ressourcer til produktion og forbrug sker gennem en decentraliseret kooperativ forhandlingsmodel, hvor parterne er arbejder- og forbrugerråd, eller gennem en anden passende metode, som under ingen omstændigheder er markedskonkurrence eller central planlægning.

 

Køn og slægtskab
 
IOPS stræber efter et nyt system for køn og slægtskab, som:

 • ikke favoriserer visse typer familiekonstellationer på bekostning af andre, men snarere aktivt støtter alle de forskellige familiekonstellationer som harmonerer med samfundets øvrige generelle normer og praksis.
 • fremmer børns velbefindende og håndhæver samfundets ansvar for alle dets børn, herunder forskellige typer familiers ret  til at opfostre børn og give dem kærlighed og en følelse af tilhørsforhold.
 • minimerer eller eliminerer arbitrære aldersbaserede regler for, hvornår nogen er gammel eller ung nok til at deltage i økonomiske, politiske eller andre aktiviteter, eller til at være berettiget til bestemte fordele/privilegier.
 • respekterer ægteskab og andre varige forhold mellem voksne som udtryk for religiøse, kulturelle eller andre skikke, men forkaster ægteskab som en måde at opnå finansielle fordele eller social status.
 • anerkender omsorg som en værdigfuld funktion, søger at gøre det at give omsorg til en del af hver medborgers sociale ansvar og benytter andre værdige måder til at sikre en lige fordeling af byrder og fordele.
 • værdsætter mangfoldige udtryk for seksuel nydelse, personlig identitet og gensidig intimitet, og samtidigt sikrer at hver person respekterer andres selvstændighed, menneskelighed og rettigheder.
 • Sørger for en alsidig seksualundervisning samt et totalforbud mod udførelsen af seksuelle handlinger mod nogens vilje.

Kultur og fællesskab
 
IOPS søger et nyt kulturelt system, som:
 

 • garanterer alle menneskers ret til at bære flere forskellige kulturelle og sociale identiteter; som giver den nødvendige plads og de ressourcer, der skal til, for at alle får mulighed for at udtrykke disse; og som samtidigt erkender, at den identitet, som er vigtigst for et givent individ på et givent tidspunkt beror på dette individs situation og vurdering.
 • eksplicit erkender, at nogle grundlæggende rettigheder og værdier eksisterer uanset kulturel identitet, således at alle mennesker fortjener retten til selvforvaltning, retfærdighed, solidaritet og frihed, og at selv om samfundet fremmer mangfoldighed, er disse grundlæggende værdier universelle.
 • garanterer fri tilslutning og udtræden af alle kulturelle sammenslutninger og som giver alle åbne sammenslutninger total selvbestemmelse, så længe deres program og handlinger ikke står i konflikt med samfundets love og normer.

 
Internationale relationer
 
IOPS søger nye internationalistiske globale og regionale institutioner, som:
 

 • afskaffer imperialisme i alle dens former såsom kolonialisme, nykolonialisme, nyliberalisme osv.
 • stadigt mindsker økonomiske uligheder i landes relative velfærd.
 • beskytter alle landes egne kulturelle og sociale mønstre mod krænkelse udefra.
 • faciliterer international sammenvævning baseret på menneskers ønsker og interesser, dvs. en internationalistisk globalisering i stedet for en forretningsdrevet globalisering.

 
Miljø
 
IOPS søger nye økologiske relationer, som:

 • forholder sig til de fulde miljømæssige (samt de sociale og personlige) omkostninger og fordele af både kort- og langsigtede økonomiske og sociale alternativer, sådan at fremtidige befolkninger kan træffe velinformerede valg angående produktions- og forbrugsniveau, arbejdstid, selvforsyning, energiforbrug og -udvinding, landbrug, forurening, klimapolitik, naturfredning og andre mål og aktiviteter, som en del af deres frit trufne beslutninger omkring fremtidig politik.
 • Fremmer en bevidsthed om miljømæssigt ansvar og økologisk forbindelse, sådan at fremtidige medborgere er velforberedte til at træffe beslutninger omkring dyrevelfærd, vegetarisme eller andre spørgsmål, som rækker ud over bæredygtighed og husdyrbrug, i overensstemmelse med deres økologiske præferencer og deres bredere dagsorden på andre sociale og økonomiske områder.
   

IOPS retningslinjer for program og organisation

 
Overordnet dagsorden / program
 
IOPS’ overordnede program, om end det jævnligt opdateres og tilpasses, vil dog altid: 

 • Inkorporere kimen til fremtiden i organisationens nuværende projekter vedrørende klasse, race, køn og magtrelationer, både i den måde medlemmer handler samt ved aktivt at opbygge institutioner, som organisationen kan præsentere som frigørende alternativer til status quo.
 • konstant øge sit medlemstal blandt de klassemæssige, nationalitets- og kønsmæssige grupper, som den søger at hjælpe.
 • lære af og søger samhørighed med et langt bredere publikum end blot sine medlemmer, herunder ved at tiltrække og bemyndige yngre medlemmer og at deltage i at opbygge og hjælpe forskellige sociale bevægelser og kampe.
 • Stræbe efter at vinde umiddelbare samfundsreformer til medborgernes fælles gode, men også i denne kamp og gennem måden at organisere sig på at etablere større og bedre muligheder for at vinde yderligere og mere omfattende forandringer i fremtiden
 • forbinde indsats, ressourcer og erfaringer fra land til land, samtidig med at det erkendes, at de strategier, der er egnet til forskellige steder, ofte er forskellige.
 • søge forandringer på kort sigt gennem sine aktioner og programmer og gennem støtte til større bevægelser og projekter indenfor områder såsom den globale opvarmning, nedrustning, krig og fred, vækst, landbrug, uddannelse, sundhed, indkomstfordeling, arbejdstid, kønsroller, racerelationer, medier, jura, lovgivning mv., alt ud fra medlemmernes ønsker og som efter beslutning blandt de berørte medlemmer på både international, national, og lokal plan.
 • yde økonomisk, juridisk, beskæftigelsesmæssig, og følelsesmæssig støtte til sine medlemmer, så de kan deltage i den udstrækning, som de måtte ønske samt håndtere de udfordringer og vanskeligheder, der hører med til det at deltage i radikale handlinger.
 • Søge at forbedre medlemmernes livssituation, bl.a. ved at øge deres selvværd, viden, færdigheder og selvtillid, deres psykiske, fysiske, seksuelle og åndelige sundhed, samt selv deres sociale bånd og fritidsfornøjelser.
 • udvikle, debattere, formidle, og være fortaler for sandfærdige nyheder, analyser, vision og strategi blandt sine medlemmer og i det bredere samfund, bl.a. ved at udvikle og understøtte de nødvendige mediekanaler såvel som midler til ansigt-til-ansigt kommunikation
 • anvende en bred vifte af taktikker: uddannelsesinitiativer, offentlige møder, marcher, demonstrationer, boykotter, strejker, og direkte aktion for at vinde fremgang og bygge bevægelser.
 • kræve en meget tung bevisbyrde i forbindelse med  anvendelsen af vold og fostre en tydeligt ikke-voldelig attitude.
 • tage stilling til deltagelsen i valg og parlamentarisk politik fra sag til sag og fostre en meget varsom attitude overfor politiske valg.
   

Intern struktur og politik
 
Organisationens interne struktur og politik, om end den jævnligt opdateres og tilpasses, vil dog altid:
 

 • Søge intern klasseløshed og selvforvaltning. Strukturen skal udelukke at en minoritet, der starter med større færdigheder, oplysning og selvtillid, danner en formel eller uformel beslutningshierarki, mens andre medlemmer bare følger direktiver og ordrer og udfører rutinemæssige opgaver.
 • Implementere selvforvaltning, med hvilket menes at hvert medlem skal have indflydelse over beslutninger i den udstrækning, som vedkommende påvirkes af beslutningens effekter.
 • Garantere medlemmernes ret til at organisere grupperinger og ”strømninger” med afvigende synspunkter og garanterer disse fuldstændige rettigheder til demokratisk debat.
 • hylde intern debat og afvigende synspunkter og så vidt muligt muliggøre at afvigende synspunkter kan eksistere og prøves ved siden af de mere populære.
 • respekterer mangfoldighed, således at de forskellige nationale, regionale, kommunale og lokale afdelinger får mulighed for at udvikle og implementere deres programmer ud fra deres egne ønsker, så længe disse ikke afviger fra IOPS overordnede mål og principper eller indskrænker andre afdelingers mulighed for at gøre det samme.
 • Skabe omfattende mulighedere for medlemmerne for at deltage i organisationens beslutningstagning, bl.a. gennem diskussioner med andre for at komme frem til velunderbyggede beslutninger, samtidig med at mekanismer indføres, som skal sikre at beslutninger bliver gennemført korrekt.
 • Kræve åbenhed angående alle handlinger udført af valgte eller delegerede ledere med en tung bevisbyrde, hvis hemmeligholdelse skulle påstås at være nødvendig f.eks. for at undgå repression eller af andre grunde.
 • Indeholde mekanismer for at tilbagekalde ledere eller repræsentanter, som efter medlemmernes vurdering ikke repræsenterer dem tilfredsstillende.
 • Give mulighed for at løse interne konflikter på en retfærdig, fredelig og konstruktiv måde.
 • Fordele interne opgave på en måde, der umuliggør at noget individ eller nogen gruppe får kontrol over organisationen gennem et monopol på adgangen til information eller dagligdags magtfulde beslutninger.
 • Forvente at medlemmerne deltager aktivt i organisationens liv, bl.a. ved at tage et kollektivt ansvar for organisationens velbefindende og præsentere en samlet stemme ved fælles aktioner.
 • involvere medlemmerne i udviklingen af, debat om og beslutninger om forslag, og se manglende deltagelse som et alvorligt problem, som skal tages fat på, hver gang det dukker op.
 • Opbygge strukturer, som faciliterer alles deltagelse så vidt muligt, herunder børnepasning ved møder og arrangementer, samt andre måder at række ud til dem, som er belastede med forskellige slags arbejde i hjemmet eller med ubekvemme arbejdstider osv.
 • Kontrollere og reagere mod sexisme, racisme, klassediskrimination, og homofobi hvis og når de manifesterer sig internt, bl.a. ved at skabe muligheder for mennesker med forskellige baggrund for at have roller og funktioner indenfor organisationen.

Leave a comment