avatar
Dansk udkast til forslag om internationale


Her et første udkast til en dansk oversættelse af forslaget om en deltagersocialistisk internationale. Jeg er ikke oversætter (og faktisk ikke engang dansker) så det ville være super fedt med noget hjælp. Teksten bør altså gøres lidt bedre og lettere læseligt, før den sendes rundt til bredere kredser.

Vil du give en hånd, så skriv til mig, så finder vi ud af noget!

Den oprindelige tekst på engelsk og spansk kan læses her: http://www.zcomm.org/newinternational.htm

 

 
Forslag om en Deltagersocialistisk Internationale

 

Vi, undertegnede, støtter idéen om en ny internationale. Vi opfordrer til, at under internationalens oprettelse vurderes, raffineres, forstærkes og derefter gennemføres så mange af de følgende punkter som Internationalens deltagere efter behørig overvejelse indbyrdes aftaler:

 

1. En ny internationale bør primært vedrøre (i det mindste) følgende områder:

 

 • Økonomisk produktion, forbrug, og fordeling, herunder klasse relationer
 • Slægtskab, opfostring, socialisering, husholdning, og [procreation], herunder køn, seksualitet og alder
 • Forhold i og mellem kulturelle fællesskaber, herunder race/etnicitet, nationalitet og religion
 • Politik, herunder lovmæssige og lovgivningsmæssige forhold
 • Internationale relationer [international relations], herunder spørgsmål om gensidig hjælp, udveksling og indvandring
 • Økologi herunder forhold med det naturlige miljø og andre arter

 

Den nye internationale bør tage fat på disse problematikker uden at ophøje nogen af dem over resten, eftersom

(a) alle vil kritisk påvirke en ny verdens karakter,

(b) forsømmelsen af enhver af disse problematikker kunne undergrave bestræbelser på at nå frem til en ny verden, og

(c) de grupper, som i højest grad berøres af en bestemt problematik, ville i høj grad blive fremmedgjort, hvis deres primære bekymringer blev henvist til underordnet betydning.

 

 

2. Vores vision for en deltagersocialistisk fremtid bør (i det mindste) omfatte, at:

 

 • Økonomisk produktion, forbrug og fordeling bliver klasseløse. Dette inkluderer lige adgang for alle til uddannelse af høj kvalitet, sundhedspleje, mad, vand, sanitet, bolig, meningsfuld og værdig arbejde, såvel som betingelserne for personlig opfyldelse og udfoldelse.
 • Køns- / slægtskabs-, seksuelle og familieforhold ikke privilegerer pga. alder, seksuel orientering eller køn en enkelt gruppe frem for andre. Dette betyder bl.a. at gøre ende på alle former for kvindeundertrykkelse, samtidig med at dagpleje, fritidsaktiviteter, sundhed osv. gøres tilgængelige for alle.
 • Kultur og fællesskabsforhold i og mellem racer, etniske grupper, religioner, og andre kulturelle fællesskaber opretholder hver gruppes rettigheder og identitet, i en grad der muliggøre en lige respekt for alle andre grupper. Dette betyder bl.a. at gøre ende på racistiske, etnocentriske og ellers bigotte strukturer samtidig med at oprindelige folks velstand og rettigheder sikres.
 • Den politiske beslutningsproces, pådømmelsen af tvister, og gennemførelsen af fælles programmer leverer "folkets magt" på måder, som ikke ophøjer én sektor eller gruppe over andre. Dette betyder bl.a. deltagelse og retfærdighed for alle.
 • International handel, kommunikation og andre interaktioner fremmer fred og retfærdighed og afvikler alle rester af kolonialisme og imperialisme. Dette indebærer bl.a. en fuld eftergivelse af den gæld, der tilskrives nationer i den globale syd og en genopbygning af internationale normer og relationer i en bevægelse mod et retfærdigt samfund af ligeligt velstillede nationer
 • Økologiske valg ikke alene er bæredygtige, men fremmer omsorg for miljøet i overensstemmelse med vores højeste ønske for os selv og vores verden. Dette omfatter klimaretfærdighed og energiinnovation.

 

3. De vejledende værdier og principper, som underbygger interne strategiske og programmæssige overvejelser internationalen fremhæver som minimum de følgende værdier. Dette betyder bl.a. gennemførelsen af enhver strukturel foranstaltning, der viser sig at være nødvendig for at repræsentere organisatorisk disse værdier, så godt som muligt i nutiden:

 

 • Solidaritet, for at hjælpe verdens bevægelser og projekter imod gensidig støtte og kollektiv gavn
 • Mangfoldighed, for at anspore til kreativ innovation, respektere uenighed, og erkende, at mindretalssynspunkter, som anses for vanvittige i dag, vel kan føre til det, der er genial i morgen.
 • Ligelighed [Equity (ikke ”equality”!)], for at søge mod rigdoms- og indkomstfairness
 • Fred med retfærdighed, for at realisere international retfærdighed og opfyldelse
 • Økologisk bæredygtighed og visdom, for at søge menneskets overlevelse og trivsel
 • "Demokrati" eller måske endda en mere inspirerende fortolkning af begrebet "folkets magt", "deltagerdemokrati" eller ”selvledelse” [self-management], for at fremme deltagelse og lige indflydelse for alle

 

 

4. At en ny internationale være den største sum af alle dele, herunder en nægtelse at begrænse sig til en enkelt linje, der skulle fange alle synspunkter i et smalt mønster. For at opnå dette bør den nye internationale:

 

 • Inkludere og fejre "strømninger" for at give udtryksmidler for stridende synspunkter, hjælpe med at afværge sekterisme og støtte konstant vækst

 

 • Fastslå, at strømningerne bør respektere hinandens hensigter, gå ud fra at politiske uenigheder handler om substans og ikke motiv, og stræbe efter substantiel debat som en seriøs og vigtig del af hele projektet

 

 • Give hver strømning midlerne til åbent at tale sammen og samarbejde med alle andre strømninger for at forsøge at fremme nye indsigter om politik og program.

 

 • Sikre, at så længe en given strømning accepterer internationalens grundlæggende elementer og handler i overensstemmelse med dens normer og metoder, vil strømningens mindretalsholdninger gives plads til ikke blot at argumentere, men hvis de ikke får overhånd, også til at fortsætte udviklingen af deres synspunkter for at bevise deres værdi eller opdage deres mangler

 

5. Medlemmerne af den nye internationale ville være politiske partier, bevægelser, organisationer eller projekter, hvor:

 

 • Medlemmer, medarbejdere, personale osv., af hver ny medlemsorganisation vil igen få medlemskab af Internationalen. Personer, der ønsker at være medlemmer af Internationalen men ikke hører til en medlemsorganisation, skulle i så fald søge medlemskab i en sådan organisation.

 

 • Hvert medlemsgruppe ville have sin egen dagsorden for sine egne aktiviteter, som ville være ukrænkelig

 

 • På samme tid ville hvert medlemsgruppe kraftigt opfordres til at gøre sine egne aktiviteter i overensstemmelse med Internationalens normer, praksisser og dagsordener, for at fremme solidaritet, men samtidig også selvstændighed.

 

 • Medlemsgrupperne ville have en bred vifte af størrelser, men internationalens beslutninger ville ikke binde grupper på andre måder end gennem Internationalens kollektive dagsorden. En god måde at nå frem til beslutninger kunne være seriøs diskussion og udforskning, efterfulgt af meningsmålinger blandt hele internationalens medlemskab for at se folks ståsted, efterfulgt af justeringer af forslagene til at søge mere støtte og give dissidenter mulighed til at tale deres sag, for til sidst at holde en endelig afstemning blandt medlemmerne.

 

6. Hvad en ny internationale vælger at gøre programmatisk vil selvfølgelig blive højt kontekstuelt påvirket og produktet af medlemmernes ønsker, men for eksempel:

 

 • En ny internationale kunne indkalde til internationale arrangementer og protest- og aktionsdage, til støttekampagner for medlemsorganisationer eksisterende kampe, og opfordre til at støtte medlemsorganisationer mod undertrykkelse, samt foretage omfattende debatter og kampagner for at fremme relaterede forståelse og gensidig viden.

 

 • Mere ambitiøst kunne internationalen også sætte et massivt internationalt fokus på indvandring, på at stoppe en krig, på at forkorte arbejdsugen på verdensplan, og / eller på at afværge klimakatastrofen, blandt andre muligheder. Internationalen kunne forberede materiale, stå for uddannelse, arrangere aktioner, foretage boykot, støtte lokale bestræbelser, etc.

 

 • Hvordan medlemsorganisationerne skulle forholde sig til internationalens overordnede program ville være op til selve medlemsorganisationerne, men der vil være betydelige kollektive drivkraft for hvert medlemsorganisation til at deltage og bidrage så godt den kunne i kollektive kampagner og projekter. En grund til at have en Internationale er da klart til at hjælpe organisationer, bevægelser og projekter hele verden over til at slippe væk fra etproblemsensomheden ved at blive en del af en større proces, der omfatter forskellige fokusområder og som forenes af aftaler for at gennemføre forskellige fælles bestræbelser.

Leave a comment